[fa icon="calendar'] 4.2.2022 14:00 / kirjoittaja Aku Aarnio

Teetkö työssäsi pörssiviestintää? Sijoittajaviestintä sisältää usein erikoisia termejä, ja jopa alan konkarilla voi ajoittain mennä sormi suuhun sanaston kanssa. Olitpa sitten journalisti, pörssiviestinnän ammattilainen tai piensijoittaja, tämä sanakirja toimii kompassinasi talousjargonin viidakossa.

Jos sinulla on tarve jaella lakisääteisiä pörssitiedotteita, tutustu STT Info:n pörssitiedotteiden jakelupalveluun. 

Alla listaus, ole hyvä! Voit navigoida kirjainten kautta sinua askarruttaviin termeihin. 

 

ABCDEFGHIJKLMN  – OP – Q – RSTUV – W – X – Y – Z – Å – Ä – Ö

 

STT-Pörssiviestinnän-sanakirja

Näkymä Helsingin pörssiin huhtikuussa 2019. (Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva.)

A

Alfa-kerroin – Kerroin, jonka avulla mitataan sijoitusrahaston tai osakkeen tuottoa vertaamalla sitä vastaavaan markkinariskin omaavan puhtaan indeksisalkun tuottoon.

Analyytikko – Analysoi markkinoiden ja erilaisten yritysten toimintaa sekä niiden kehitystä.

Apportti – Osakkeiden merkitseminen muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan. Apporttiomaisuus voi olla esimerkiksi kiinteä omaisuus.

Arbitraasi – Tilanne, jossa ostetaan ja myydään arvopapereita, valuuttaa tai hyödykkeitä siten, että hyödynnetään markkinoiden tilapäisiä hinnoittelueroja. Tällä tavoin voidaan saada voittoa ilman riskiä.

Arvo-osuus – Sähköinen vastike perinteiselle painetuille arvopapereille, esimerkiksi osakekirjoille ja joukkovelkakirjoille.

Arvo-osuusrekisteri – Valtiovarainministeriön alainen rekisteri, jonka tarkoituksena on pitää ajan tasalla sijoittajat arvo-osuustileissä tapahtuvissa muutoksista. 

Arvopaperi – Asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake, joukkovelkakirja tai sijoitusrahasto-osuus.

Arvopaperikauppa – Arvopapereiden osto ja myynti.

Arvopaperimarkkinat – Arvopapereilla, kuten osake- tai joukkovelkakirjoilla, tapahtuva kaupankäynti.

Arvopaperimarkkinalaki – Laki, joka säätelee yhtiöiden tiedottamista, julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta sekä markkinoiden väärinkäyttöä.

Arvopaperisalkku – Yhden henkilön arvopaperiomistukset.

Arvopaperimarkkinayhdistys – Yhdistys, jonka tarkoituksena on varmistaa arvopaperimarkkinoiden yhdenmukaiset toimintamallit ja pelisäännöt. Yhdistyksen perustivat joulukuussa 2006 Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Nasdaq Helsinki sekä Keskuskauppakamari.

Arvopaperikeskus – Yhtiö, joka hoitaa mm. arvo-osuusjärjestelmää sekä ei-kaupallista arvo-osuusrekisteriä.

Arvopaperinvälittäjä – Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito -ja sijoituspalveluita.

Avaava tase – Tase, jossa eritellään yhtiön varat ja velat.

 

B

Bear market – "Karhumarkkina" eli markkinoiden laskukausi.

Benchmark-indeksi – Indeksi, jossa verrataan sijoitusrahaston tuottoa rahaston sääntöjen mukaan.

Beta-kerroin – Kerroin, joka paljastaa, kuinka merkittävästi kyseinen instrumentti seuraa markkinoiden muutoksia. Beta-kerroin mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Mitä suurempi kerroin on, sitä suurempi on riski ja tuotto vaihtelee enemmän markkinoihin verrattuna.

Bondi – Joukkovelkakirjalaina.

Blue Chip -yhtiö – Suuri ja tunnettu pörssiyhtiö, jolla on pitkä toimintahistoria sekä vakiintunut ja vahva taloudellinen asema.

Bull market – "Härkämarkkina", eli markkinoiden nousukausi

Bullet-laina – Joukkolaina, jonka takaisinmaksu tehdään yhdessä erässä laina-ajan päättyessä.

C

CAP-indeksi – Painorajoitettu indeksi, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on 10 % indeksin kokonaismarkkina-arvosta.

CD – sijoitustodistus, “certificate of deposit”.

CMD - pääomamarkkinapäivä, "capital market day".

Corporate Governance = Niin kutsuttu "Hyvä hallintotapa" eli hallinnointikoodi, joka on pörssiyhtiöille laadittu kokoelma hyvää hallinnointia koskevia suosituksia. Hallinnointikoodin tarkoituksena on yhtenäistää pörssiyhtiöiden toimintatapoja sekä lisätä muun muassa palkitsemiseen liittyvää avoimuutta. Hallinnointikoodi koskee kaikkia Helsingin pörssissä listattuja yhtiöitä.

D

Debentuuri – Yrityksen liikkeeseen laskema joukkolaina.

Deflaattori – Mittaa hintojen muutosta eli inflaatiota.

Delta-kerroin – Kerroin, joka mittaa esimerkiksi osakkeen tai sijoitussalkun arvossa tapahtuvan muutoksen prosentuaalisesti suhteessa osakemarkkinoiden yhden prosentin nousuun.

Diskonttaus – Diskontauksessa tulevaisuuden arvo lasketaan nykyarvoon. Menetelmää käytetään esimerkiksi osakkeiden arvonmäärityksessä.

Duraatio – Mittari, joka kertoo missa ajassa sijoitetut pääomat ja korot palautuvat takaisin sijoittajalle. Se myös mittaa sijoituksen hinnan herkkyyttä korkotason muutoksiin.

 

E

Efektiivinen korko/tuotto – Arvopaperin korko/tuotto suhteessa markkina-arvoon.

EKP – Euroopan keskuspankki, joka vastaa EU-maiden rahapolitiikasta sekä yhteisen rahan vakaudesta. Määrittää korkotason euroalueelle.

Emissio – Arvopaperin liikkeeseenlasku, esimerkiksi osakeanti.

Emissiovoitto – Arvopaperin liikkeeseenlaskuhinta, jonka voitto jää arvopaperin liikkeeseenlaskijalle.

Emissiokurssi – Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskukurssi. Voi poiketa nimelliskurssista eli sadasta ja tällöin vaikuttaa siihen, paljonko lainasta maksetaan.

Ensimarkkinat – Liikkeeseenlaskija hankkii suoraa rahoitusta, esimerkiksi myymällä joukkovelkakirjalainan.

EPS – ”Earnings per share” eli yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti.

EP-luku – ”Earnings-price ratio” eli osakkeen kurssi suhteessa osakekohtaiseen nettotulokseen.

ETC – Arvopaperi, joka seuraa hyödykkeen tai hyödykekorin hintoja ja on myytävänä pörssissä. 

ETF, Exchange Traded Fund – ETF-rahastolla käydään kauppaa kuten osakkeilla. Se on pörssinoteerattu rahasto ja se pyrkii seuraamaan kohdeindeksiä.

ETA-alue – Euroopan talousalue, johon kuuluvat EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Lichtenstein.

Erillistilinpäätös – Yhden yksittäisen yhtiön oma tilinpäätös. Erillistilinpäätöksen lisäksi, emoyhtiöt ovat velvollisia laatimaan konsernitilinpäätöksen.

ESMA – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jonka tehtävänä on parantaa sijoittajansuojaa ja rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä moitteetonta toimintaa.

 

Helsingin pörssi-1956-1

Kaupankäyntiä Helsingin pörssissä marraskuussa 1956 (Kuva: Lehtikuva/Mauri Vuorinen).

F

First North Finland – Vaihtoehtoinen osakepörssi, joka on tarkoitettu Pohjoismaissa toimiville pienemmille yrityksille.

Finanssivalvonta – Pitää yllä yleistä luottamusta rahoitus -ja vakuutusmarkkinoilla. Finanssivalvonta voi määrätä hallinnollisen seuraamuksen eli sanktion, joita ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu.

Fuusio – Osakeyhtiöiden yhdistyminen.

Futuuri – Kohdistuu tulevaisuudessa tehtävään kauppaan, jolloin sitoudutaan ostamaan tai myymään sopimuksen kohde-etuus esimerkiksi osake, tiettynä ajanhetkenä sopimushetken hintaan.

 

G

Goodwill – Yrityskaupoissa yleensä määräytyvä yhtiön aineeton arvo, kuten esimerkiksi maine -ja brändiarvo.

Gearing-% - Nettovelan suhde omaan pääomaan eli velkaantumisaste.

 

H

Hallintarekisteri – Arvo-osuusrekisteri, josta selviää arvo-osuustilin haltija eikä osakkeen todellista omistajaa. Osakkeet, jotka ovat hallintarekisterissä oikeuttavat osinkoihin ja osakeanteihin, mutta eivät äänivaltaan yhtiökokouksissa.

HEX-indeksi – Helsingin Pörssin laskemat entiset osakeindeksit, jotka on nykyään korvattu OMX-Helsinki -indekseillä.

Hedge fund – Erityisrahasto, jonka strategia on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon markkinatilanteesta huolimatta. Tämän rahaston sijoituskohteita ovat listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeet, erilaiset korkokohteet sekä -johdannaiset. Suomennettu toisinaan myös termiksi ”suojarahasto”.

Hedgerahasto – Yhteisnimitys erilaisille erikoissijoitusrahastoille.

High yield -laina – Yrityksen liikkeelle laskema joukkolaina, jossa on suuri korkotuotto yhtiön heikon luottokelpoisuuden takia.

 

I

IASB - International Acconting Standards Board. Kansainvälisiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita laativa elin.

IFRIC – Komitea, joka antaa tulkintoja kansainvälisistä IFRS-tilinpäätösstandardeista.

IFRS - Tilinpäätösstandardi, jonka mukaan eurooppalaiset pörssilistatut yritykset tekevät konsernitilinpäätöksensä. Lyhenne IFRS tulee sanoista International Financial Reporting Standards.

Ilmaisanti – Osakkaille ilmainen osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan yhtiön oman pääoman rahastosta.

Ilmoitusvelvollinen – Henkilö, joka kuuluu yhtiön sisäpiiriin (mm. johto / hallituksen jäsenet). Sisäpiiriläisen on lain mukaan ilmoitettava arvopaperikauppansa.

Indeksirahasto – Rahasto pyrkii mukailemaan indeksin kehitystä eli rahasto sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksissä.

Instrumentti – Arvopaperikaupan kohde.

I.O.U. – ”I owe you”, velkakirja.

ISIN-koodi – Kansainvälinen osakenumero.

 

J

Jaksotus – Tuoton tai kulun merkitseminen tilikauden tulokseen vaikuttavaksi, jotta tilikauden tulos on esitetty oikein.

Johdannainen – Yleisnimike arvopaperille, jonka arvo perustuu toiseen kohde-etuuden hintaan.

Johdannaismarkkinat – Markkinat, joissa kaupankäynnin kohteena olevan sopimuksen arvo perustuu toisen kohteen arvoon.

Joukkovelkakirjalaina – Yhteisön yleisön ottama laina, joka jakautuu useisiin joukkovelkakirjoihin.

Juoksuaika – Ajanjakso, jolloin laina maksetaan takaisin.

Jälkimarkkinat – Kaupankäynti, joka tapahtuu arvopaperin liikkeellelaskun jälkeen.

Jälkimarkkinahyvitys – Joukkovelkakirjan myyjälle kertynyt korko, joka on pääomatuloa. Vastaavasti ostajalle, joka koron maksaa, tämä on pääomamenoa, jonka ostaja saa vähentää verotuksessa.

 

K

Kasvuosake – Osake, jonka hinta määräytyy pitkälti kasvuodotuksiin. Kasvuosakkeen markkina-arvo on korkea verrattuna taseesta laskettavaan kirjanpitoarvoon ja kurssien vaihtelu on yleensä suurta.

Kasvuosuus – Sijoitusrahasto-osuus, jonka tuotto lisätään osuuden arvoon eikä makseta tuotto-osuutta.

Kasvurahasto – Sijoitusrahasto, jonka voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon eikä rahasto jaa vuosittain tuotto-osuutta.

Kaupparekisteri – Virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä.

Kokonaistuotto – Tuotto, johon lasketaan yhteen arvopaperista saatu korko tai osinko ja arvonnousu.

Komissio – Välityspalkkio, jonka välittäjä perii arvopaperikaupasta.

Korkorahasto – Rahasto, joka sijoittaa korkoinstrumentteihin.

Kuponkikorko – Joukkolainan nimelliskorko, joka ilmoitetaan joukkolainan liikkeeseen laskussa.

Kurssiraja – Numero, jonka avulla sijoittaja voi ilmoittaa tarjouksessaan hinnan, jolla hän suostuu ostamaan tai myymään.

Kurssiriski – Sijoittajan riski siitä, että arvopaperin kurssi voi muuttua.

Käypä arvo – Rahamäärä, johon omaisuus voitaisiin vaihtaa eri osapuolten välillä.

Käypä hinta – Omistuksen, esimerkiksi arvopaperin markkinahinta.

 

L

Leimavero – Vero, joka aiemmin maksettiin lainannoston tai panttivelkakirjan haun yhteydessä. Vero poistettiin vuonna 1998.

LBO – ”Leveraged buyout” eli lainapääomarahoitteinen yritysosto.

Liiketulos – Saadaan, kun yrityksen liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot. Yrityksen liiketulos voi olla joko voitollinen tai tappiollinen.

Liikkeeseenlasku – Osakeanti tai joukkolainan myynti yleisölle.

Likvidi – Nopeasti rahaksi muutettava.

Likviditeetti – Rahaksi muutettavuus. Kuvaa, miten nopeasti ja tehokkaasti arvopaperimarkkinat kykenevät välittämään kauppoja. Pienellä likviditeetillä arvopapereiden myynti ja ostaminen voi olla vaikeampaa, kun vastaavasti suurella likviditeetillä voi toteuttaa suuriakin kauppoja ilman suurta vaikutusta hintatasoon.

Limiitti – Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin.

Liputus – Omistusoikeuden julkistaminen pörssiosakkeissa, kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta.

Liputusvelvollisuus – Koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettua henkilöä tai listayhtiötä itseään. Liputusvelvollisuudella sijoittajilla on mahdollisuus saada tasapuolista tietoa listayhtiön omistus -ja äänivaltarakenteesta sekä niiden muutoksista.

Listalleottoesite – Sijoittajille suunnattu esite yhtiön taloudellisesta tilanteesta, joka tehdään pörssiyhtiön arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Listautuminen – Arvopaperien ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Lunastushinta – Rahastoyhtiön sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle maksama hinta.

Lunastusvelvollisuus – Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitusrahaston osuus.

Luottokelpoisuusluokitus – Arvio yhtiön kyvystä maksaa velkansa.

 

M

MAR-asetus – Eli markkinoiden väärinkäyttöasetus. Asetus sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. MAR-asetusta valvoo Suomessa Finanssivalvonta.

Markkina-arvo – Arvopaperille määräytyvä hinta. Yhtiön markkina-arvo saadaan kertomalla osakkeiden määrä yhden osakkeen päivän kurssilla.

Markkinakorko – Rahan hinta, joka syntyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, esimerkiksi euribor-korot.

Markkinariski – Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäiseen arvopaperiin.

Maturiteetti – Aika, joka on jäljellä korkoinstrumentin erääntymiseen.

Marginaalivero – Tulonlisästä menevä vero.

Master feeder -rahasto – Rahasto, joka sijoittaa vain yhteen sijoitusrahastoon. MF helpottaa rahaston markkinointia yli rajojen.

MBI – ”Management buy-in” eli myydään suuri osa yrityksestä sijoittajaryhmälle siten, että toimiva johto jatkaa tehtävissään.

MBO – ”Management buy-out” eli yrityksen tai sen osan myynti toimivalle johdolle.

Merkintäoikeus – Osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia yhtiön uusia osakkeita.

Merkintävaraus – Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.

Merkintätakuu – Sitoumus merkitä liikkeeseen laskettavista arvopapereista merkitsemättä jäänyt osa.

Mid cap – Keskisuuri pörssiyhtiö.

 

N

Nimelliskorko – Joukkolainan nimelliskorko.

Nollakuponkikorko – Korkokupongittoman sijoitusinstrumentin, kuten nollakuponkilainan tuotto.

Nollakuponkilaina – Kyseiselle lainalle ei makseta korkoa laina-aikana. Nämä lainat hankitaan alle nimellishinnan, joten niistä maksetaan takaisin nimellishinta, kun laina-aika päättyy. Tuotto muodostuu merkintä -ja takaisinmaksuhinnan erotuksesta.

Noteeraus – Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa.

NM-lista – New Market List, tarkoitettu Helsingin Pörssin pienimmille yrityksille.

 

O

Obligaatio – Joukkovelkakirjalaina, jolle on asetettava vakuus.

Obligaatiorahasto – Rahasto, joka sijoittaa valtion ja julkisyhteisöjen joukkolainoihin.

Omavaraisuusaste – Tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.

OMX – Yhtiö, joka on nykyisin osa Nasdaq OMX:ää. Yhtiö omistaa pohjoismaisista pörsseistä Helsingin, Kööpenhaminan, Tukholman ja Islannin pörssit sekä lisäksi myös Baltian maiden pörssit.

OMX-indeksit – Pohjoismaisten ja Baltian pörssien indeksit. Kertoo, miten kussakin pörssissä listattujen yritysten osakkeiden hinnat kokonaisuudessaan nousevat tai laskevat.

Optiolaina – Joukkovelkakirjalaina, johon liittyy liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia.

Optiotodistus – Merkintäoikeus, joka oikeuttaa määrätyin ehdoin ja määrättynä aikana osakkeen hankintaan.

Optiosopimus – Ehdollinen sopimus, jolloin optioon sijoittanut voi valita, toteutuuko kauppa vai ei.

Osakeanti – Osakeyhtiön osakepääoman korotus laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton.

Osakeindeksi – Mittaa osakkeiden kurssikehitystä eli hinnanmuutoksia.

Osakepääoma – Yhtiön osakepääoma muodostuu osakkeista, joita yhtiö antaa sijoituksia vastaan.

Osakesarja – Osakeyhtiön erilajiset osakkeet, kuten kanta- ja etuoikeutetut osakkeet.

OTC – ”Over the counter” eli osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä.

 

P

P/E-luku – ”Price per earnings”. Luku ilmaisee osakkeen hinnan ja yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Lukua käytetään osakkeiden analysoimiseen.

P/B-luku – ”Price per book”. Osakekurssi suhteutettuna omaan pääomaan per osake. Lukua käytetään osakkeiden analysoimiseen.

Portfolio – Sijoitussalkku, joka koostuu monista eri sijoituskohteista.

Preemio – Hintaero eli lisähinta toiseen vertailukelpoiseen arvopaperiin.

Prime-korko – Pankin tai pankkiryhmän oma viitekorko, jonka tasosta ja muutoksista vastaa pankki sovittujen perusteiden mukaisesti.

Pro forma -tilinpäätös – Laskennallinen tilinpäätös, joka tehdään fuusioituessa kuvaamaan, miltä tilinpäätös olisi näyttänyt, jos yhtiöt olisi toimineet yhdessä koko tilikauden tai katsastuskauden.

Private placement – Tietylle sijoittajaryhmälle suunnattu osakeanti.

Progressio – Kuvaa tulonlisästä menevän veron kasvua asteittain tulojen noustessa.

 

Helsingin-pörssi-pörssiviestintä

Näkymä Helsingin Pörssitalossa huhtikuussa 2019. (Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva)

R

Rahamarkkinat - Valtion, yritysten ja yhteisöjen lyhytaikaisten yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahastoanti – Osakkaille maksuton osakeanti, jossa yhtiön uudet osakkeet maksetaan yhtiön omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Rahasto-osuusrahasto – Rahasto, joka sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin.

Rahoitusinstrumentti – Rahoitussopimus kahden osapuolen välillä, mikä muodostaa toiselle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän.

Rahoitusleasing – Vuokrasopimus, joka siirtää hyödykkeen omistamisen riskit ja edut toiselle osapuolelle.

Reaalituotto – Tuotto, josta on vähennetty inflaation eli yleisen hintatason nousun vaikutus.

Rekyyli – Kuvaa osakkeiden kurssikehityksen äkillisiä muutoksia vastakkaiseen suuntaan.

Repokauppa – Takaisinostosopimuskauppa, joka tehdään ostajan ja myyjän välille.

Riskilisä – Sijoittajan edellyttämä, riskittömän koron ylittävä lisätuotto.

Road show – Tapahtumasarja, jossa pörssiyritys markkinoi itseään sijoituskohteena tärkeille sijoittajille.

ROE – ”Return on equity” eli oman pääoman tuottoprosentti, joka kertoo yrityksen kannattavuudesta.

ROI – ”Return on investment” eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti, joka kertoo yrityksen kannattavuudesta.

 

S

Sateenvarjorahasto – Hallinnoi erityyppisiä sijoitusrahastoja. Näiden rahastojen sisällä sijoittaja voi, ilman merkintä -tai lunastusmaksua, vaihtaa rahastoa.

Sharpen mittari – Suhdeluku, jota käytetään mittaamaan sijoitusrahastojen tuottoa ja riskiä.

SIC - Komitea, joka antaa tulkintoja kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien laatimisperiaatteille.

Sijoitustodistus – Pankin liikkeelle laskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.

Sisäinen kauppa – Arvopaperikauppa, jossa ostajan sekä myyjän edustaja on sama välittäjä.

Sisäpiiritieto - Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon.

Suunnattu osakeanti – Osakeanti, jossa poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita osakepääoman korotuksessa.

Syklinen osake – Osake, jonka arvoon vaikuttaa suuresti suhdanteiden muutokset.

 

T

Termiini – Vastaa futuuria, eli sopimuksessa on velvollisuus myydä tai ostaa sopimuksen kohde-etuus tulevaisuudessa sovittuun hintaan sovittuna ajankohtana.

Termiinisopimus – Sitova sopimus, jossa kauppa on toteutettava sopimusajan päättyessä.

Tracking error – Luku, jonka avulla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poikkeamaa vertailuindeksissä.

Tuotto – Muodostuu osakkeissa osingoista ja arvonnoususta.

Tuottoindeksi – Indeksi huomioi osinkojen vaikutuksen osakekursseihin ja markkinoiden tuottoon.

Tuottopaperi – Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.

Tuottokäyrä – Ennakoi markkinakorkojen käyttäytymistä tulevaisuudessa ja kertoo samalla rahamarkkinoiden inflaatio-odotuksista.

 

U

Unit linked – Vakuutussäästömuoto, jossa vakuutuksenottajan varat sijoitetaan sijoitusrahastoihin.

Uudelleenarvostus – Varat ja velat merkitään taseeseen aikaisemmasta poikkeavan määräisenä korkeampaan käypään arvoon.

Uusmerkintä – Maksullinen osakeanti

 

V

Vaihto-omaisuus – Myytäväksi tarkoitettu omaisuuserä yhtiön harjoittamassa liiketoiminnassa.

Vaihtovelkakirja – Lainaehtojen mukaisesti mahdollisuus vaihtaa osakkeisiin.

Varainsiirtovero – Leimaveron korvannut vero, joka maksetaan valtiolle kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä.

Valtion viitelaina – Obligaatiolaina, joissa liikkeellelaskijana on valtio ja joilla käydään aktiivista kauppaa, jota jälkimarkkinoilla ylläpitää määrätyt pankit. Koetaan perinteisesti melko riskittömiksi sijoituskohteiksi, koska valtioilla on tapana huolehtia velvoitteistaan.

Venture capital – Sijoituspääomaa, jolla rahoitetaan mm. uusia ja rakennemuutosta tekeviä yrityksiä.

Vertailuindeksi – Indeksi, jossa verrataan sijoitusrahaston tuottoa rahaston sääntöjen mukaisesti.

Vipurahasto – Sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminta perustuu johdannaisten aktiiviseen käyttöön, tarkoituksena saada keskimääräistä parempaa tuottoa.

Volatiliteetti – Riski eli arvopaperien tuottojen vaihtelu.

 

Y

Yhteisösijoittaja – Yhteisö, säätiö tai sijoitusrahasto, jotka käyvät kauppaa suurilla erillä arvopaperimarkkinoilla.

Yhtiökokous - Yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätöksentekovaltaansa. Pidettävä kerran vuodessa. Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat muun muassa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.

Yhdistelmärahasto – Sijoitusrahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yleisöanti – Anti, joka suunnattaan tietyille tahoille. Se voidaan suunnata myös yleisesti sijoittajille.

Yleisindeksi – Koko osakemarkkinoita kuvaava indeksi.

Ylikurssi – Nimellisarvon ylittävä osa joukkolainan hinnasta.

Ylimerkintä – Arvopaperin kysyntä yli tarjotun määrän.

Ylimyynti – Shorttaus. Arvopapereiden myynti, ilman omistamista, minkä tavoitteena on hyötyä kurssien laskusta.

Ylimääräinen yhtiökokous - Kokous, joka on järjestettävä, mikäli tietyn asian käsittelyä varten vaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista.

Yritystodistus - Yrityksen liikkeeseenlaskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.

 


Puuttuuko listalta jokin termi? Kerro se meille kommenteissa. Täydennämme listaa palautteen perusteella. 

Jos haluat pysyä ajan tasalla, mitä mediassa ja markkinoilla tapahtuu, tilaa viikottainen Mediaviestinnän uutiskirje.

 

Artikkelia päivitetty 4.2.2022. Alkuperäinen teksti on julkaistu lokakuussa 2019. 

Aiheet: tiedote ja tiedottaminen, Pörssitiedottaminen

Aku Aarnio

Kirjoittaja Aku Aarnio